Le Grand Livre du Pranayama (1CD audio)
Pranayama yoga, l'art de respirer
Asana Pranayama Mudra Bandha